انتخاب درخواست

۲

پرداخت فاکتور

۳

ثبت و تایید مشخصات

ثبت مشخصات متقاضی اصلی

نام

شماره تلفن

قیمت قابل پرداخت:

۰ ریال

فاکتور پرداخت شده لاتاری


هزینه ثبت نام متقاضی اصلی


هزینه ثبت نام همسر


هزینه ثبت نام فرزند زیر ۱۸ سال


هزینه درخواست دوم


هزینه درخواست ۱ فرزند ۱۸ تا ۲۱ سال


قیمت قابل پرداخت